Logó

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Mi a DINA?

A Dina egy digitális osztálynapló iskolák részére. Mindent nyilvántart és rögzít, ami felmerül egy iskola életével kapcsolatban. Csak egy teljes körű bemutató során látszik, hogy milyen tudásbeli különbség van a forgalomban lévő ˇweb-alapúˇ naplók és a DINA között…

Miért használjuk?

Amennyiben forradalmi változást szeretne iskolája adminisztrációs rendszerében, feltétlenül át kell állnia a papír alapú osztálynaplóról a digitális osztálynaplóra. Ha bevezetik rendszerünket, eddig soha nem tapasztalt naprakészség, pontosság köszönt intézményükre!

Jellemzői:

A DINA általános jellemzői A naplórendszer szoftvere Windows operációs rendszereken (szerverek és munkaállomások) működőképes. Használható lokálisan, önálló számítógépen, szerver nélküli helyi számítógép-hálózatban és szerverre épülő hálózatban is. Biztosítja a távoli felügyelet és rendszeradminisztráció lehetőségét. A rendszert több (akár azonos jogosultsági szinttel rendelkező) felhasználó párhuzamosan is használhatja. Kezeli a felhasználók jogosultságait eltérő szintek biztosításával az adatkezeléshez. Lehetőséget ad akár több adatbázisból (Excel, Főkir ”Magiszter”) a kezdeti törzsadatok importálására. Importálható az ASC órarendkészítő programmal készített (xml) adatbázis a programba. A naplórendszer kezeli a tanárok és a tanulók szükséges adatait (lakcímét, szülők adatait, családi viszonyát, stb.), valamint az osztályok, csoportok és tantárgyak felosztását. Támogatja az osztály, az évfolyam és egyéb elvű csoportbontásokat. Kezeli a tanulók érdemjegyeit, dicséreteit/elmarasztalásait, késéseit/hiányzásait, valamint a tanárok órarendjeit, a helyettesítéseket és a töblettanításokat. Képes a váltakozó heti (több hetes) órarendek kezelésére, valamint az év közbeni órarend változások követésére. Az órarendek, és az egyéb nyilvántartott adatok segítségével biztosítja a megtartott foglalkozások pontos regisztrációját. Meggátolja az előre és meghatározott időn túli utólagos regisztrációt. Folyamatosan tájékoztatja a felhasználókat az órarend szerinti és azon kívüli foglalkozások adatairól. Lehetővé teszi, a könyvelt foglalkozások alapján, a tanárok haladási naplójának tantárgyi bontásban való megtekintését és nyomtatását, tetszőleges idő intervallumban. Lehetőség van tetszőleges intervallumra lebontva a helyettesítések és többlettanítások nyilvántartásának listázására és nyomtatására is. Az osztályfőnökök és arra jogot kapó felhasználók látják tanulóik összes tanulmányi és egyéb adatait, valamint kezelik a hiányzások igazolását. Alkalmas a naplórendszer a tanulmányokkal kapcsolatos hagyományos és modulrendszerű képzésnek megfelelő nyomtatványok elkészítésére is (csoportlisták, osztályozó napló, félévi értesítők, törzslapok). Elérhetőek a rendszerben tanulmányokra vonatkozó információk: osztályátlagok, tantárgyi átlagok, hiányzási statisztikák, stb. Egyéni igények szerinti kimutatások elkészítésére is alkalmas. A tanulók és azok szüleinek módot ad – azonosítás után – a tanulmányi eredmények, hiányzások és dicséretek/elmarasztalások, üzenetek megtekintésére. Lehetőség van üzenetek (célzottan és körözvényszerűen) feladására a felhasználók (tanárok és adminisztrátorok) között és a tanulók felé is. A társintézményi napló szoftver képes a Központi Képzőhely azonos szoftverével kölcsönös adatcserét folytatni. Valamelyik társintézmény naplójában felvett bármely csoport adatai és a hozzátartozó segédadatok, a központi helyen tartott oktatás idejére, átküldhetőek a Központi Képzőhely naplórendszerébe. Az oktatás végeztével a központban rögzített változásokat vissza tudja juttatni a társintézménybe. A központi képzőhelyen lévő napló képes kezelni a társintézményekből érkező adatcsomagokat. Beilleszti azokat a saját könyvelési rendszerébe úgy, hogy azok a központban történő oktatás alatt kezelhetőek (foglalkozások könyvelése, hiányzások kezelése, érdemjegyek kezelése, helyettesítések és túlórák adminisztrálása stb.) A központi képzőhelyen lévő naplóból, a befejezett oktatások összes adatának másolata visszakerül az oktatást kérő társintézmény naplórendszerébe. A központi képzőhelyen lévő napló nyilvántartást vezet a Központi Képzőhelyen igénybe vehető foglalkozásokról és ezek adatai a társintézményi napló-szoftverek számára folyamatosan elérhetőek. Bármely társintézmény a saját naplórendszerének felhasználói felületéről (a központi képzőhelyen lévő naplóból kapott adatok alapján) képes csoportokat regisztrálni a Központi Képzőhelyen tartott foglalkozásokra és az igénylések továbbítására. A központi naplórendszer és a társintézményi naplórendszerek között biztosítva van a biztonságos és ütemezett kommunikáció, illetéktelen hozzáférésre nincs lehetőség. A naplórendszerek közti kommunikációs műveletek nyomon követhetőek és ellenőrizhetőek (log-ok, információk a felhasználónak az adatmozgatás folyamán, visszaigazolások) az esetleges hibák gyors kiszűrése miatt. A naplórendszer működési sebessége lehetővé teszi a gyors adminisztrációt, elfogadható rendszer válaszidőkkel. A rendszer lehetővé teszi a kollégiumi nevelőtanárok hozzáférését az iskolai foglalkozási naplóhoz. Folyamatosan számolja a tanulók tantárgyankénti átlagát, kiemeli elégtelenjeiket. Osztályonként, csoportonként az aktuális órarend, tanterem elfoglaltság hozzáférhető. Lehetővé teszi szakköri napló vezetését. Részletesen kidolgozott, jól szerkesztett felhasználói-üzemeltetési kézikönyve van, amely kiterjed a szoftver valamennyi nyilvántartására, dialógusára, funkciójára, üzemeltetésére (a dokumentációnak nyomtatott és elektronikus (PDF) formátumban is elérhetőek), a szoftver beépített teljes körű súgót tartalmaz. A rendszerhez 5 éves garancia, valamint felhasználói támogatás (e-mail-en, telefonon) jár. A vételár tartalmazza az üzemeltetők és felhasználók betanítását oktatását egy alkalommal, a vevő által meghatározott helyszínen, előre egyeztetett időpontban. A vételár tartalmazza a rendszer telepítését, továbbá egy alkalommal a kompatibilis adatbázisból (Excel, Magiszter, Főkir) a törzsadatok beimportálását. A DINA-admin programrész főbb részei Az „Alapadatok”-on belül a „Tanévek” panelon lehet az osztályokat egy új tanév kezdetekor továbbléptetni. A végzős tanulók kiléptethetők, a belépő tanulók új osztályba vehetők fel, az évismétlő tanulók eredeti helyükön maradhatnak. Az „Adattöltés-mentés” panel szolgál az adatbázis biztonsági mentéseinek kezelésére. Automatikusan naponta egyszer egy meghatározott időben, vagy akár többször is készíthető biztonsági mentés az adatbázisról. Természetesen meg kell adnunk a biztonsági mentés helyét a számítógép hálózatunkon. Láthatók az eddigi mentések listái, de azonnali mentést is kezdeményezhetünk. Esetleges hiba bekövetkezése után itt tölthetjük vissza valamely elmentett régi adatbázisunkat. Az „Adatok feltöltése” panelon a tanév kezdetekor adatokat importálhatunk Excel, Magiszter, Főkir állományokból. Hiányzó adatokat tölthetünk fel rendszerünkbe az „Adatok pótlása” panel segítségével. A „Konfigurálás” panelen engedélyezhetjük, vagy tilthatjuk le a tanórák könyvelését a pedagógusoknak. Itt lehet beállítani a heti munkanapok számát, a napi maximális óraszámot. Pedagógiai programtól függően engedélyezhetjük, vagy tilthatjuk a magatartás és a szorgalom jegyek kezelését. Ha engedélyezzük a magatartás jegyek kezelését, megadhatjuk, hogy figyelje-e a program a tanulói igazolatlan hiányzásokat. Ha figyeli, beállíthatunk értékeket, példásra, jóra, változóra. Így az osztályfőnök pontosan tudja értékelni a tanuló teljesítményét. Ha kezeljük a szorgalom tantárgyat, beállíthatjuk a szorgalom jegy figyelését. Ekkor, ha a tanuló valamelyik tantárgyból megbukik, csak hanyag minősítést enged kiválasztani az osztályfőnöknek. Beállíthatjuk azt is, hogy ha a tanuló megbukik valamely altantárgyból (tananyagelemből), akkor elégtelent kapjon automatikusan a főtantárgyból (tananyagegységből) is. A „Földrajzi alapadatok” panelen vannak beállítva az országok, megyék, települések paraméterei (név, irányítószám, stb.). A „Személyes és iskolai alapadatok” panelon lehet beállítani, hogy milyen anyanyelvek, rokonsági fokok, tantervek, testnevelés típusok, gyakorlati képzés típusok, munkarendek közül lehessen választani. Az „Intézményi adatok” panelon lehet beállítani az intézmény nevét, címét, telefonszámát, OM azonosítóját, e-mail címét, webcímét, emblémáját (LOGO), székhelyének, telephelyeinek címét, a tanév kezdetének és végének a dátumát, a félévi értesítő kiadásának dátumát, a végzős osztályok utolsó tanítási napjának dátumát, az érettségi és a szakmai vizsga megkezdésének dátumát. A „Kollégiumok” paramétertáblán beállíthatók a kiválasztható kollégiumnevek, a „Külső gyakorlati helyek” paramétertáblán beállíthatók a kiválasztható külső gyakorlati helyek neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartó neve, a „Tantermek” paramétertáblán beállíthatók a kiválasztható tanterem-azonosítók. A „Tanárok és felhasználók” panelen kell beállítani a munkatárs nevét, pedagógus-e, heti kötelező óraszámát, órakedvezményeit, felhasználói nevét, jelszavát, jogosultsági szintjét. Jogosultság szerint lehet valaki óraadó, tanár, operátor, és adminisztrátor. A „Szakmák panelon kell megadni a kiválasztható szakmacsoportokat, OKJ szakmákat. Az „Osztályok panelon” kell megadni az osztály azonosító jelét, évfolyamát, első, esetleg második osztályfőnökének nevét, esetleges megjegyzéseket. A „Diákok panelon” a személyes adatok, tanulói jogviszony adatok, szociális adatok, külső gyakorlatok adatai találhatók meg tanulónként lerendezve. A tanéven belül megadhatók különféle oktatásszervezési időszakok is, így egy időszak elnevezése, kezdeti és végdátuma. A „Tanévrend” panelon lehet legenerálni a tanév rendjét. Megadható többfajta munkahét („A” hét, „B” hét, stb…) a szabad és munkaszüneti napok, ünnepnapok, tanítás nélküli munkanapok. Ha megadjuk a tanév kezdetének és végének a dátumát, a program automatikusan legenerálja a tanévrendet. A „Munkaközösségek” panelon meg lehet adni annak, és a vezetőjének a nevét, továbbá a tagjait. A „Tantárgyak” panelon megadható annak neve, az, hogy csoportbontott-e, osztályzandó-e, mely munkaközösségbe tartozik, továbbá, hogy fötantárgy-e. A tanulmányi érdemjegyek mellé választható jegytípus is (pl.: dolgozat, felelés…), továbbá szövegesen is értékelhető a tanuló munkája. A kiválasztható típusok a „Jegytípusok és minősítések” panelon állíthatók be. A „Dicséret és figyelmeztetés” panelon ezek választható értékei, fokozatai állíthatók be. A „Csoportok” panelon az iskola csoportjainak a megnevezései találhatók. A „Csoportbontás” panelon lehet a csoportokhoz osztályokból tanulókat rendelni. Az egyik legfontosabb panel a „Tantárgyfelosztás” panel. Csoportok szerinti, tanárok szerinti és tantárgyak szerinti nézet közül választhatunk. Itt lehet összerendelni a csoportot, a tantárgyat, a tanárt, az időszakot, a tervezett óraszámot, azt, hogy az óra elmélet, elméletigényes gyakorlat, vagy gyakorlat-e, tanórán kívüli foglalkozás-e, osztályzandó-e. A „Ciklusok és hetek” panelon lehet hozzárendelni a naptári héthez azt, hogy az „A”, „B”, …tanítási hét legyen-e. Tetszőleges sorrend is lehetséges. Az „Órarend” panelon lehet létrehozni a pedagógusok tényleges órarendjét. Ennek változtatása év közben is lehetséges. A „Külső gyakorlat” panelon összes tanulónként, osztályonként, csoportonként, gyakorlati helyek szerint lehet meghatározni külső gyakorlatokat (gyakorlat helye, típusa, kezdő és végdátuma). Csoportos hozzárendelés is lehetséges. Az „Órák kezelése” panelon tudja az adminisztrátor a kiválasztott pedagógus óráit kezelni (helyettesítés, óraelmaradás, áthelyezés más időpontra, törlés). A helyettesítés lehet összevont, lehet a helyettesített kollega szempontjából jóváírt, vagy nem jóváírt, eldönthetjük, hogy a helyettesítő kolléga osztályozhat-e vagy sem. Helyettesítési lap is innen nyomtatható. A „Csoportos elmaradás, áthelyezés” panelon akár egy teljes munkanapot is áthelyezhetünk (pl. nemzeti ünnep alkalmával), vagy kiválasztott időszakban minden pedagógus óráját elvehetjük (pl. első órában iskolai ünnepség). Az „Egyedi foglalkozások” panelon elrendelhetünk nem órarend szerinti tanórákat is (pl. alkalomszerű korrepetálás). A „Könyvelés zárása” panelon egy időszak (hónap, két hónap, stb.) végén lezárhatjuk a könyveléseket. A zárás csak akkor lehetséges, ha minden tervezett óra kezelve van (a tanár, vagy a helyettesítője bekönyvelte az óra témáját, vagy elmaradt az óra). Zárás után órát könyvelni nem lehet, érdemjegyet törölni, módosítani nem lehet. A zárást a rendszergazda természetesen fel tudja oldani, ha arra valamilyen rendkívüli okból szükség van. Innen lehet nyomtatni a haladási naplót, a helyettesítési naplót, és a többlettanítás nyomtatványát. A „Félévi zárás” panelon, ha már minden tanulónak minden félévi érdemjegyét kiosztották a tanárok, a rendszergazda lezárhatja azt. Ezután már azon változtatni, abban törölni nem lehet, a félévi értesítő nyomtatható. A „Év végi zárás” panelon, ha már minden tanulónak minden év végi érdemjegyét kiosztották, hiányzásai sorsát eldöntötték a tanárok, a rendszergazda lezárhatja azt. Ezután már azon változtatni, abban törölni nem lehet, az év végi törzslap nyomtatható. A program része egy üzenőközpont is. Itt hirdetéseket lehet feladni, amiket azok lejáratáig minden, a programba belépő kolléga olvashat. Ezen kívül célzottan üzenetet is lehet küldeni egy, vagy több kollégának. Az üzenet olvasásáról visszajelzést kapunk. Ez a funkció nagyban segíti az iskolán belüli információáramlást. A „Kapcsolatok” panelon lehet a társintézményeknek a Központi Képzőhellyel kommunikálni. Foglalkozást igényelhetünk, visszaigazolást kaphatunk, csoportokat szervezhetünk, és küldhetünk, a kapott eredményeket a saját naplórendszerünkbe beintegrálhatjuk. A programrész teljes értékű súgót tartalmaz. A DINA tanári programrész főbb részei Az „Üzenőközpont” rész megegyezik az ADMIN üzenő-központjával. Amikor valamely felhasználó belép a programba, először – feltéve, ha van – a személyes üzeneteit, és a feladott hirdetéseket olvashatja. A „Tanórák könyvelése” panelon láthatják a belépő pedagógusok a saját órarendjüket, és a még le nem könyvelt óráikat. „A-B” hetes oktatásszervezés esetén válthatnak a hetek között. A „Terembeosztás” gombra klikkelve láthatják a tanóráik helyszíneit. Láthatják, hogy az utolsó zárás óta hány darab le nem könyvelt órájuk van, továbbá ezek részleteit időrendi sorrendben. Ezekre kattintva a „Könyvelés” panelon beírhatják óráikat. Ha az órarend valamely cellájára klikkelnek, szintén beírhatják annak az órának a témáját a naplóba. A tanórákat lehet kapcsolta, és külön-külön is könyvelni. Zárásig ezeket módosítani is lehet. A panelon láthatjuk a már lekönyvelt tanórákat is. A „Jegyek-mulasztások erre a tanórára” gomb segítségével közvetlenül juthatunk el ehhez a funkcióhoz. A „Jegyek-mulasztások” panelon ki kell választanunk a tantárgyat, az időpontot, és a tanulót. Hiányzás, késés szempontjából többszörös kijelölés is lehetséges. A késést percekben lehet megadni, 45 perc elérésekor átszámítja órai hiányzássá. Értékelés történhet érdemjeggyel, érdemjegy és kiegészítő információval, továbbá szövegesen. Csoportos jegybevitellel, pl. dolgozatok kijavítása után egy panelon lehet az osztály tanulóinak értékelését elvéhezni. Az értékelések zárásig törölhetőek, módosíthatók. Nincs lehetőség időben előre jegyeket beírni Félév, és tanév végén zárójegyeket lehet adni. Lehetőség van csoportos zárójegyek adására is. Zárásig ezek az értékek is törölhetőek, módosíthatóak. Minden esetben folyamatosan látszanak a tanulónak adott eddigi jegyei, és az átlaga. A pedagógus azt is láthatja, hogy más pedagógus már beírta-e valamelyik tanulót hiányzónak az aktuális napra. Ez segíti őt a saját óráján a hiányzók beírásában. A pedagógus folyamatos összegző visszajelzést kap a tanuló eddigi hiányzásairól, késéseiről a tanórájáról. Erről a panelről lehetőség van csoportnévsor nyomtatására, mely segítheti a pedagógust. Lehetőség van arra, hogy az iskolavezetés pl. valamilyen felmérés után előírjon bizonyos tanulóknak egyéni foglalkozást. Ekkor ez az óra esetileg – villogva – megjelenik a pedagógus órarendjében. Ezekre a foglalkozásokra össze lehet válogatni több osztályból vagy csoportból tanulókat. Ezt követően az egyéni foglalkozások könyvelhetőek. Ha valakinek helyettesítést írnak elő, az villogva megjelenik az ő órarendjén bejelentkezéskor. A „Helyettesítés kezelése” panelon a helyettesítő tanár beírhatja az óra témáját. Ennek beírása után könyvelhet erre az órára hiányzást, késést. Ha a helyettesítés előírásakor megengedték, egyéni és csoportos értékelést is végezhet. A „Dicséretek/elmarasztalások”panelon külön-külön tudok dicséretet, elmarasztalást adni. Ki kell választani a tanulót egy listáról, ki kell választani a dicséret, vagy elmarasztalás fokát, majd szövegesen meg kell adni az okot. Egy ablakban látszanak az előző dicséretek, elmarasztalások is. Az „Osztályfőnököknek panel, talán a legösszetettebb. Ha valaki több osztálynak is az osztályfőnöke, választhat közülük. Tanulónként látszanak az összesített éves, és az aktuális havi hiányzási adatok. Közvetlenül lehet megdicsérni, elmarasztalni tanulókat. Látja az osztályfőnök az összes dicséretet, elmarasztalást göngyölítve, így havonta, illetve félév és tanév végén tud adni magatartás-értékelést. A magatartás értékelése le is tiltható. A „Szorgalom” fülön látszanak a tanulónak adott eddigi osztályzatok tantárgyanként, havonta más háttérszínnel, az aktuális átlagértékek és a zárójegyek. Az elégtelen más háttérszínnel jelenik meg. Havonta, illetve félév és tanév végén tud az osztályfőnök szorgalom-értékelést adni. A szorgalom értékelése le is tiltható. A „Hiányzások kezelése” panelon – döntésre vár, igazolt, igazolatlan, iskolaérdekből – bontásban, illetve elmélet-gyakorlat bontásban láthatók a tanulók hiányzásai. Az osztályfőnök egyenként, vagy csoportosan tudja eldönteni a döntésre váró beírt hiányzások sorsát. Lehetőség van időszak igazolására is (azon belül orvosi, szülői, iskolaérdekből). A hiányzásokat tantárgyanként is látgatjuk, ekkor piros háttérrel kiemelésre kerülnek a 30 %-nál nagyobb értékek. Az osztály tanulóinak részletes adatlapja tulajdonképpen megegyezik a DINA-ADMIN felületével. A „Nyomtatványok kezelése” panelon különféle osztálynévsorokat, aktuális naplókivonatot, félévi értesítőt, törzslap belíveket, félévi és év végi osztályfőnöki jelentéseket tud az osztályfőnök készíteni. A törzslapok elkészítéséhez rendelkezésre állnak a hivatalos záradékok szövegei is. Az „Adminisztrátoroknak” panelon különféle nyomtatványok, kimutatások találhatók, amelyek nagyban segítik az iskolavezetés statisztikai munkáját. Lehetőség van az emelt szintű tantárgyi jegyek és óraszámok hozzáadására a középszintűekhez. Lehetőség van főtantárgyon belüli altantárgyak kezelésére. Lehetőség van tetszőleges hosszúságú modultantárgyak felvételére és kezelésére. A webmodul főbb részei Az iskola tanulói és szülei – kód és jelszó segítségével – az Interneten keresztül bármikor, a világ bármely pontjáról értesülhetnek a tanuló aktuális tanulmányi helyzetéről. A közzétett információk a következők: érdemjegyek tantárgyanként, zárójegyek, hiányzások csoportosítva, dicséretek, elmarasztalások, web – üzenetek. A rendszer felhasználóbarát kialakítása és dokumentáltsága Milyen a rendszer használatának dokumentáltsága A rendszer a tanári és az adminisztrációs moduljához is tartalmaz súgót, amely hasonlóan működik, mint a Windows súgója. Lehet tartalomjegyzék alapján, és lehet tematikus keresés alapján információkhoz jutni. A kézikönyv tartalmát *.pdf fájlban is biztosítjuk. Milyen mértékű felhasználói ismeret szükséges a rendszer használatához A windows használatának alapfokú ismerete szükséges a tanári modul kezeléséhez. Az adminisztrációs modul használatához (biztonsági mentések, frissítések…) rendszergazdai ismeretek, illetve adatbázis kezelési ismeretek is szükségesek. Mennyire felhasználóbarát a rendszer kialakítása A rendszer használata gyorsan, könnyen elsajátítható, kezelése egyszerű. A rendszer és fejlesztőinek felhasználói támogatása Milyen hosszú garancia időt vállalunk ? – 5 év teljes körű hibaelhárítási garancia Mennyi helyszíni konzultációt vállalunk a tesztüzem alatt? – 1 db rendszergazdai továbbképzés intézményenként 1-1 db pedagógus-továbbképzés A rendszer betanításának időintervalluma A rendszergazdai, és adminisztrátori helyszíni továbbképzés 6 órás A intézményenkénti helyszíni pedagógus-továbbképzés 3-3 órás Az oktatásának minősége A fejlesztő személyes előadása laptop, projektor segítségével Kézikönyvek átadása Helyszíni fórum lehetősége Milyen felhasználói támogatást biztosít a pályázó Interneten keresztüli terminálkapcsolat Telefonos, munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00 között A megrendelőtől várt közreműködés meghatározása A telepítési és a futtatási környezet biztosítása (hardver és szoftver) A telepítést végző kollégák fogadása, együttműködés A program teszt üzemű futtatása Az esetlegesen jelentkező hibák eljuttatása a fejlesztőhöz kijavítás céljából A betanítást végző kollégák fogadása, a betanítások megszervezése (időpont, helyszín) A teljesítési igazolás időben történő kiállítása A vállalkozó időben történő kifizetése számla ellenében .

 • Digitális Napló (E-kréta)
 • Menzarendelés
 • LanguageCert
 • Jó reggelt!
 • Facebook
 • Youtube
 • RSS

Alkalmazások

 • Menüválasztás!!!
 • Szalézi Szent Ferenc Gimnázium -- Jó reggelt ! -- műsorai.
 • Digitális napló.
 • Angol nyelvvizsga vizsgahely
 • Jelentkezés fogadóórára
erettsegi_2018_kiemelt

Beszámoló a 2018-a

Az idei évben a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban három osztály ...

slampoetry_kb_kiemelt

Fiatalság, történ

Június 14-én, csütörtökön este 19 órától került megrendezésre a „Slam ...

Aranydiploma 2018-ba

Kiss László magyar-történelem szakos középiskolai tanár, iskolánk aranydiplomás pedagógusa   Kiss László tanár ...

ped_nap_kiemelt

Polgármesteri dics

Örömmel értesítjük a kollégákat, a tanítványokat, a szülőket, hogy Schottnerné Szabó ...

erseki_tanevzaro_2018_kiemelt

Érseki tanévzáró

2018. június 12-én tanévzáró szentmisére hívta Ternyák Csaba érsek atya ...